Registerbeskrivning

Registerbeskrivning

Registratorn är enligt dataskyddsförordningen skyldig att på ett tydligt sätt informera de registrerade. Denna registerbeskrivning fyller informationsskyldigheten.

1. Registrator

Företagets namn:
Lilla Chokladfabriken Borgå Ab

Kontaktuppgifter:
Industrivägen 15
06150 Borgå

Kontaktuppgifter i ärenden angående registret:

Lilla Chokladfabriken Borgå – Peter Westerlund
Industrivägen 15
06150 Borgå
040 480 8035
pieni@suklaatehdas.com

I tillämpliga fall kontaktuppgifter för en eventuell dataskyddsansvarig:

Dataskyddsansvarig
Lilla Chokladfabriken Borgå – Peter Westerlund
Industrivägen 15
06150 Borgå
040 480 8035
pieni@suklaatehdas.com

2. De registrerade

I kundregistret finns personer som har köpt från webbutiken och registrerat sig där.

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Grunderna för att hålla registret:

 • Personuppgifter behandlas baserade på den registrerade kundrelationen

Personuppgifternas och registrets användningsändamål

Personuppgifter behandlas endast för fördefinierade ändamål, som är följande:

 • hantering av kundrelationer
 • att berätta om våra tjänster

4. Registrets datainnehåll

Kundregistret innehåller följande information:

Kontaktuppgifter

 • namn
 • adress
 • e-post
 • telefonnummer

Kunduppgifter

 • information om köpta produkter / tjänster

5. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter. En begäran ska skickas till adressen
Lilla Chokladfabriken Borgå – Peter Westerlund
Industrivägen 15
06150 Borgå
040 480 8035
pieni@suklaatehdas.com

Kontrollrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom/henne har registrerats.

Rätt till korrigering av information

Den registrerade har rätt att begära korrigering av felaktiga eller bristfälliga uppgifter om honom/henne.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Oikeus on olemassa esimerkiksi, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Invändningsrätt

Den registrerade kan motsätta sig behandling av personuppgifter, om han/hon finner att personuppgifter har behandlats i strid mot gällande dataskyddslagstiftning.

Förbud mot direkt marknadsföring

Den registrerade har rätt att förbjuda att hans/hennes personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Rätt till radering

Den registrerade har rätt att begära att uppgifter som avser honom/henne raderas, ifall bevarandet av uppgifterna inte är nödvändigt. Vi behandlar en begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller ger en motiverad anledning till att inte göra det.

Vänligen notera att registratorn kan ha en rättslig- eller avtalsenlig skyldighet att inte radera de begärda uppgifterna. Enligt bokföringslagen (kapitel 2, 10 §) är registratorn skyldig att bevara bokföringsmaterial i minst 10 år. Av denna anledning kan bokföringsmaterial inte raderas innan tidsfristen löpt ut.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av personuppgifter endast grundar sig på samtycke och inte tex. på ett kundförhållande eller ett medlemskap, kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

Rätt att överklaga

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten, ifall han/hon anser att vi har behandlat personuppgifter på ett sätt som strider mot gällande dataskyddslagstiftning.

Dataombudsmannens byrås kontaktuppgifter: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Regelmässiga uppgiftskällor

Kundinformation fås i regel:

 • från kunden själv när kundförhållandet skapas

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter utlämnas i huvudsak inte för marknadsföringsändamål utanför Lilla Chokladfabriken Borgå Ab.

8. Behandlingens varaktighet

 • Personuppgifter behandlas i huvudsak så länge som kundrelationen består.
 • En på marknadsföringslistan registrerad kan förbjuda direktmarknadsföring direkt via länken i de e-postmeddelanden vi skickar.

9. Personuppgifternas behandlare

Registratorn och dennes anställda behandlar personuppgifter.

10. Överföring av personuppgifter utanför EU

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11. Automatiserat beslutsfattande och profilering

Vi använder inte personuppgifter till automatiskt beslutsfattande eller profilering.

12. Betalningsförmedlarens datasäkerhet

I vår näthandel använder vi som betalningsförmedlare Paytrail Oyj. Se Paytrails datasäkerhetsdeklaratoner.